משלוח חינם בקנייה מעל 199 ש"ח לנקודת איסוף

15% הנחה על כל השמלות רק עד שבת בחצות!

אין מוצרים בסל הקניות שלך
החלפות והחזרות חינם | שובר מתנה | תתקשרי אלינו 03-6810018
סגור
חיפוש

תקנון הצטרפות למועדון הלקוחות של אבישג ארבל

תוכנית נאמנות ללקוחות חברת אבישג ארבל בע"מ (להלן:"התוכנית" ו"החברה" בהתאמה) ומיועדת ללקוחות החברה בע"מ המעוניינות להיות חברות בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

במסגרת החברות במועדון הלקוחות של החברה, יהנו החברים מדיוורים המעדכנים על מבצעים/ הנחות וחדשות מרשת החברה, יוענקו הטבות מתחלפות מפעם לפעם ,ותתאפשר צבירת נקודות קרדיט עבור פריטים במחירים מלאים (לא בהנחה/מבצע/קטגוריית OUTLET באתר) ומלבד רכישת כרטיס מתנה. המימוש יתאפשר החל מהקניה הבאה ממועד צבירת הנקודות. תכנית מועדון הלקוחות תקפה בחנויות החברה בישראל בלבד, ואינה תקפה בקטגוריית OUTLET באתר הסחר של החברה.

1. חברות בתוכנית

1.1. חברה בתוכנית הנאמנות הינה מי שהצטרפה לתתוכני ומסרה את פרטיה האישיים והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית הנאמנות")

1.2. ההצטרפות לתוכנית היא ללא עלות ותקפה לכל החיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחברה הצטרפה לתוכנית ושילמה את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא תהיה החברה זכאית להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שלמה.

1.3. החברות בתוכנית היא ללא הגבלת זמן אך מעת לעת עשויות הטבות התוכנית להשתנות בהתאם למדיניות החברה.

1.4. כתנאי לחברות בתכנית מתחייבת החברה למלא טופס הצטרפות לתכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיה האישיים המלאים. החברה מתחייבת כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה  ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות")

החברה מאשרת כי ידוע לה מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חברה כלשהי לתכנית במידה ולא מסרה לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא. 

החברה מאשרת כי הפרטים אשר תמסור להחברה הינם נכונים, עדכניים ומלאים והיא מאשרת כי תעדכן את החברה אודות כל שינוי בפרטים אלו.

1.5. חברה תחשב כמי שהסכימה מרצונה החופשי ששמה ופרטיה, כפי שנמסרו על ידה במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנויות החברה ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לחברה וישמש את החברה לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים) לחברי התכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החברה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של החברה והחברה מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

1.6. החברה לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החברה ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא. 

1.7. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתכנית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של החברה מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

1.8. החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

1.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חברה כלשהי לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.10. החברה שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

2. הטבות התכנית:

2.1. צבירת נקודות החברה 

2.1.1. בביצוע רכישה בחנויות הרשת בהתאם להוראות התקנון וכן, ברכישה באתר החברה (www.avishagarbel.com) באמצעות ביצוע הזמנה ובחירת אפשרות תשלום של "תשלום טלפוני" [להלן: "האתר" או "אתר החברה", לפי הענין] ובכפוף להוראות תקנון האתר, החברה תהא רשאית לצבור נקודות, הכל כמפורט בתקנון זה. 

2.1.2. בעבור כל רכישה במחיר מלא (לא במסגרת הנחה/מבצע/קופון/קטגוריית OUTLET באתר), באחת מחנויות החברה ו/או באתר, ייצברו לזכות החברה נקודות קרדיט בשווי של 10% מסכום הרכישה.

2.1.3. צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד:

- תשלום עבור פריטים במזומן או בכרטיס אשראי ובלבד שהתשלום נפרע.

- תשלום באמצעות שובר זיכוי אשר הונפק על ידי החברה.

- תשלום באמצעות כרטיס מגנטי נטען (gift- card) של החברה.

2.1.4. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תהיה צבירת נקודות:

- רכישת כרטיס מגנטי נטען (card gift) של החברה.

- בפריטים הנכללים במבצע או הנחה או בקטגוריית OUTLET באתר.

2.1.5. צבירת נקודות הינה אישית לכל חברה וחברה ואינן ניתנות להעברה לחברה אחרת או לאיחוד בין כמה חברות. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות בתכנית מועדון הלקוחות של החברה איננה ניתנת לשיתוף ו/או העברה וכן אינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד חברת מועדון הלקוחות של החברה בעצמו.

2.1.6. צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד (בחנות החברה ו/או באתר החברה ע"י הזמנה עם "תשלום טלפוני") והינה באחריות החברה בלבד ובכפוף להזדהות בעת הקניה. לא תתאפשר צבירה בדיעבד. מובהר כי ברכישה בחנות, לא תתאפשר צבירה ללא זיהוי כחברה במועדון במעמד הרכישה.

2.2. מימוש נקודות החברה 

2.2.1. חברת מועדון תוכל לנצל את נקודות החברה העומדות לרשותה בכל עת, כל עוד החברות בתוקף, לפי יחס של 1 נקודת החברה = 1 ₪ ולרכוש באמצעות נקודות החברה מוצרים בחנויות החברה כהגדרתן בתקנון. 

2.2.2. ניתן לשלם עבור פריטים בנקודות החברה, גם אם הם במבצע או בהנחה אך לא לצבור נקודות בגינם.

2.2.3. מובהר כי יתאפשר מימוש נקודות צבורות בחנויות הרשת ובאתר החברה באמצעות בחירת "תשלום טלפוני" בלבד.

2.2.4. בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות החברה לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי.

2.2.5. מימוש נקודות החברה מותנה בהצגת תעודה מזהה של חברת המועדון בקופת החנות.

2.2.6. ניתן להשתמש בנקודות החברה החל מהרכישה הראשונה שלאחר הרכישה שבמסגרתה נצברו אותן נקודות.

2.2.7. ברור יתרת נקודות החברה הצבורות לזכות החברה ניתן לעשות בחנויות החברה, במוקד שירות הלקוחות של החברה או באתר החברה. מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר החברה איננו נעשה באופן מיידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחברה תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. למען הסר כל ספק; מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את החברה ומספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של החברה. על מנת לוודא את מספר הנקודות המדויק, יש לפנות טלפונית אל מחלקת שרות הלקוחות בטל: 03-6810018

2.2.8. במקרה וחברה ניצלה יותר נקודות מהצבור לזכותה בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות החברה ו/או באתר, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוחה החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

2.2.9. לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת כרטיס מתנה של החברה.

2.3. הטבת הצטרפות 50 ש"ח מתנה

2.3.1 הטבת הצטרפות בסך 50 ש"ח תקפה בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון ולמשך כל החודש בלבד.

2.3.2 מימוש ההטבה מותנה בקניה בסך 250 ש"ח ומעלה.

2.3.3 ההטבה למימוש חד פעמי בלבד.

2.3.4 ההטבה אינה ניתנת למימוש על שוברי מתנה.

2.4 הטבת יומולדת

2.4.1 הטבה בסך 15% הנחה בחודש היומולדת בלבד.

2.4.2 ללא כפל מבצעים והנחות, הטבת היומולדת תקפה על פריטים במחיר מלא בלבד.

2.4.3 הטבת היומולדת תקפה למימוש חד פעמי בלבד.

2.5 הטבות נוספות

2.5.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק מתנת הצטרפות למועדון הלקוחות ולבטל הטבה זו בהתאם לשיקולי החברה ואינה מחוייבת להעניק מתנה כזו או אחרת בעתיד או בדיעבד.

2.6. זיכויים והחלפות 

2.6.1. זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות החברה ייעשה על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של החברה כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע - 2010.

2.6.2. בעת החזרת פריט שבגינו נצברו נקודות, יחול הנוהל הבא:

- במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק, הכל על פי נהלי החברה – כי אז יקוזזו מחשבונה של מחזירת הפריט, ככל שהינה חברה במועדון, הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר.

- במידה וכנגד החזרת הפריט ימסר זיכוי – כי אז יקוזזו מחשבונו של מחזיר הפריט, ככל שהינה חברה, הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר וכנגד מימוש הזיכוי, יוחזרו לחבר הנקודות שקוזזו.

- במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, תשלם החברה את שוויים.

2.6.3. זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתוכנית, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל.

3. דיוורים 

חברי מועדון לקוחות החברה זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי החבר.

4. חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית 

4.1. כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בתכנית בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי נקודות שנצברו בכרטיס הלקוח.

4.2. החברה שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החברה מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עשתה הלקוחה מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החברה שהוענק לה.

5. כללי 

5.1. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חברה נחשבת כמי שקראה והסכימה להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות החברה, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, וכן יהיה ניתן לעיין בו בחנויות החברה ובאתר החברה. לחברת מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

5.2. אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של החברה ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה. 

5.3. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

5.4. בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת החברה בע"מ ברחוב אבולעפיה 19 בת"א.

דוא"ל: service@avishagarbel.co.il

×

Hi, we noticed that you are browsing in AVISHAG ARBEL Israeli website which does not ship to your address.